Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
MENU

Ondersteuningsteam

Ontwikkelingsperspectief
Zodra een leerling wordt aangemeld op SBO Belle van Zuylen, wordt er voor de leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld op basis van gegevens over de leerling. In dit ontwikkelingsperspectief wordt een verwachting geschetst van de uitstroombestemming, bijvoorbeeld Praktijkonderwijs of VMBO Basisberoeps. In het ontwikkelingsperspectief staat ook beschreven welk aanbod wij de leerling bieden om de tussendoelen en einddoelen te behalen voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, leren leren en sociaal gedrag. We noemen dit het arrangement dat de leerling krijgt aangeboden. Dit arrangement kan verschillend zijn voor de basisvakken.
Het OPP wordt binnen 6 weken na plaatsing met de ouders besproken. De ouders wordt gevraagd dit document te ondertekenen. Elk half jaar (in januari en juni) wordt de ontwikkeling van het kind door de leerkracht met de ouders geëvalueerd.

Wanneer een leerling op één van de vakgebieden een tussendoel niet behaalt, volgt er een interventie. Ouders worden tevens betrokken bij de handelingsplannen en de interventies die voor hun kind worden opgesteld. 

Daarbij zijn er drie ondersteuning- en interventieniveaus:

Ondersteuningsniveau 1
•       Leerkracht is verantwoordelijk
•       de leerling ontwikkelt zich conform de streefdoelen in het OPP en wordt besproken in de reguliere groepsbesprekingen (2x per jaar met intern begeleider). Indien nodig doet de leerkracht kleine aanpassingen in de onderwijsleeromgeving 
•       Interventie niveau 1: variatie op arrangementkaart en groepsplan

Ondersteuningsniveau 2
•       Specialist en leerkracht zijn verantwoordelijk
•       de ontwikkeling van de leerling stagneert, ondanks de interventies niveau 1. De leerling wordt besproken in een leerlingbespreking (eens in de 4-6 weken met intern begeleider, GZ-psycholoog en eventueel de logopediste). Een kortdurend handelingsplan (maximaal 3 maanden) wordt opgesteld en uitgevoerd door Specialist en / of leerkracht 
•        Interventie niveau 2: Kortdurend IHP. Er wordt melding gedaan en geëvalueerd in het ondersteuningsteam.

Ondersteuningsniveau 3
•       Ondersteuningsteam is verantwoordelijk
•       de ontwikkeling van de leerling stagneert, ondanks de interventies niveau 1 en 2. Er is sprake van mogelijke bijstellingen in het OPP, te verwachten tussentijdse uitstroom of inzet van externe deskundigen. De leerling wordt besproken in het ondersteuningsteam (eens in de 4-6 weken met directeur, schoolarts, GZ-psychologen, intern begeleider en eventueel de logopediste). 
•       Interventie niveau 3: Een langdurig handelingsplan met inzet van externen wordt opgesteld en uitgevoerd, handelingsgerichte diagnostiek intern of extern kan worden ingezet, het OPP wordt bijgesteld of een overdrachtsdocument wordt opgesteld.